کودتا پایان استراتژی موازنه منفی در ایران بود

با وجود افرادی در درون دولت که سابقه کار در دولت های قبلی امریکا به ویژه جورج بوش پسر را دارند، می توانیم تصور کنیم دولت بوش دوباره زنده می شود. روابط ایران و امریکا در این دوره به علت نقش امریکا در کودتا و دین شاه به آن گسترش یافت،از سویی دیگر دکترین آیزنهاور(انتقام گسترده و نگاه نو)مبنی بر شدت عمل نسبت به کمونیسم و کمک های نظامی به کشورها چنین اقتضا می کرد که ایران روابط گسترده تری با امریکا داشته باشد،بر اساس این دکترین می بایست یک کمربند دفاعی در مقابل نفوذ عقیدتی و سیاسی و تهدیدات نظامی شوروی ایجاد می شد،بر این اساس پیمان نظامی بغداد با مشارکت ایران،ترکیه،پاکستان و انگلستان بوجود آمد این پیمان ناتو را به سنتو در جنوب شرقی آسیا متصل می کرد و از این طریق مانع نفوذ کمونیسم می شد.علاوه بر این به طرق دیگری نیز روابط ایران و امریکا گسترش یافت امریکا 40% از امتیاز نفت جنوب را بر اساس کنسرسیوم بدست آورد،پیمان دفاعی دو جانبه ای بین این دو کشور به امضا رسید و از طریق تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی سرمایه گذاری هایی توسط امریکا در ایران انجام گرفت.

پسازاین در یک سال بعد؛ یعنی در ماه ژوئن ۲۰۱۷، «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها موسوم به قانون کاتسا» (CAATSA) علیه ایران و روسیه در کنگره آمریکا به تصویب رسید تا از طریق تحریم با آنچه اقدامات خطرناک و دشمنانه این کشورها در قبال آمریکا و متحدانش خواندهشده، مقابله کند.

کلمه «پیشرفت» ابعاد وسیعی دارد که قابل رصد در عرصههای گوناگون اعم از علوم انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخشها است. او دراینباره گفت: حمایت از کارمندان، دوستان و خانواده ام بسیار مهم است تا به آنها نشان دهم که در هر سنی این امکان وجود دارد که برای دفاع از اوکراین بجنگم.

بنابراین و برخلاف بعضی از تحلیلها و ارزیابیها از عوامل تعیینکننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی که آن را در ایدئولوژی یا موقعیت ژئوپلیتیک ایران محدود و محصور میکنند، باید اذعان داشت که عوامل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی نیز نقش بسیار مهم ایفا مینمایند. روسیه بهدنبال استراتژی مهم امنیت ملی آمریکا در چرخش به شرق در جستوجوی پر کردن جایگاه ایالات متحده در منطقه خاورمیانه است بهویژه بعد از خروج واشنگتن از افغانستان و عراق و عدم مداخله جدی در سوریه و کاهش تعهدات خود به متحدان عربی – عبری و تخلیه تعدادی از پایگاههای نظامی خویش در کشورهای دوست، دولت روسیه بیش از پیش بهدنبال احیای وجهه هژمونیک خود در این خطه است، مسکو به خوبی میداند از نقطهنظر اقتصادی توانی برای نفوذ در منطقه ندارد و از این حیث با تقسیم کار با متحد استراتژیک خود چین درصدد است از نظر نظامی و امنیتی نقش اول را به خود اختصاص دهد و امور تجاری، اقتصادی و فناوری را به پکن واگذارد در امتداد پیادهسازی این هدف بزرگ روسها به خوبی میدانند ادامه بحران هستهای ایران بزرگترین مانع خروج کامل آمریکا از منطقه است بنابراین با حمایت از برجام میتوانند در خالی شدن بخشی از کشورهای منطقه از سیطره هژمونیک و نظامی ایالات متحده تسهیلگر باشند.

با توجه به تجاربی که از دخالت آمریکا در امور کشورها و انجام کودتاها وجود داشت، بحث ادامه فعالیتهای سفارت آمریکا در ایران که با امنیت ملی جمهوری اسلامی انطباق نداشت، پیش آمد.

او در ادامه نوشته است: «مگر آدم در این سن و سال میخواهد چند سال دیگر عمر کند که «خائن» هم خوانده شود؟ آقای دکتر ظریف هم مدام متذکر میشد که آقای صالحی آرام باشید و به خود نگیرید. اصلا مگر آقای روحانی میان مردم چه جایگاهی دارد؟ دستاوردهای «صنعت فضایی» تنها نمونهای نیست که منتقدان دولت حسن روحانی به آن تاختهاند؛ بعد از ماجراهای برجام بود که مخالفان آن بارها مدعی شدند که دولت «صنعت هستهای» کشور را تعطیل کرده و از ریختن سیمان در رآکتورها گفته بودند.

پیش از او نیز هانی الحسن به عنوان اولین سفیر فلسطین در تهران بود که از تهران برای عهده داری وزارت کشور فراخوانده شد و پس از آن صلاح زواوی انتخاب گردید. رمضانی در این اثر، علاوه بر توصیف نظاممند و تحلیل انتقادی تاریخ سیاست خارجی ایران، اسناد دست اول و منابع آرشیوی قابل توجهی را بررسی کرده و، از آن مهمتر، مبنایی نظری را با عنوان «مدل تعامل سهجانبهی پویا» طرح کرده است.

این مطلب اشاره دارد به الگوهای انقلابی و اسلامی که در تاریخ معاصر و شاید قرون قبلی شاهد آن بودیم. دولت روحانی از 12 مرداد 1396 شروع شده و در همین تاریخ در سال 1400 پایان می یابد. صوفی، در پاسخ به این سؤال که هدف حسن روحانی از دیدارهای ماههای اخیرش با چهرههای اعتدالگرا و اصلاحطلب چیست؟

سجادپور به بررسی تطبیقی نظریههای روابط بین الملل در مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میپردازد و حمیرا مشیرزاده به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری میپردازد.

بعد از انقلاب، چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال 73، 87 و 92 که به ترتیب 59 و 28 و 44 درصد بود، در سال 97 رقم خورد. رایموند دانشمند آلمانی سیاست خارجی اینچنین تعریف می کند؛ سیاست خارجی را شیوه و رفتاری می داند که به کمک آن جامعهی سازمان یافته، در درون یک دولت ملی خودفرمان، منافع خویش را در برابر محیط ماهول درست درک نموده و از آن حفاظت مینماید.

این مراسم در مقر اقامت محمود عباس در امان پایتخت اردن انجام شد و «مجدی الخالدی» مشاور عباس در امور دیپلماتیک و نیز «رمزی خوری» مدیرکل صندوق ملی فلسطین نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به دولت صلح و ثبات معروف شده است، عنوان کرد: «امروز نه تنها در تأمین کالاهای اساسی زندگی مردم از جمله غذا و دارو و خدمات ضروری مورد نیاز دچار مشکل نیستیم بلکه حتی توانستهایم علیرغم سنگینترین و شدیدترین تحریمهای اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینهها شاهد رشد و پیشرفت باشیم.در زمینه رفاه اجتماعی و بهرهمندی اقشار کمبرخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمریبگیران توانستهاند ۹ برابر مستمری دریافت کنند».

این طیف به جای اینکه آمریکا را به عنوان بانی نقض برجام مذمّت کنند، ترجیح دادهاند آدرسهای گمراهکننده به مخاطبان بدهند. به عبارت دیگر، ماجرای «توافق هستهای ایران» صرفاً در مورد «اعتبار» ایالات متحده آمریکا نیست بلکه حاکمیت (استقلال)، هویت اروپایی و موضوعیت اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک مستقل را نیز درگیر میکند. علی رغم تصمیمات اتخاذ شده، منابع ارزی کشور متشکل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و دیگر مولفهها اعم از سیاسی و اقتصادی موجبات ناترازی آن را در سال جاری نیز فراهم کرده و همچنان قیمت ارز روند صعودی را تجربه میکند.

در یک تعریف سیاست خارجی عبارت است از راهبرد یا رشته طراحی شده عمل که به وسیله تصمیم گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت ها و واحدهای بین المللی به منظور اهداف مشخص اعمال می شود .(سید صادق حقیقت ، مبانی ، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، 1385،ص 20) .بر اساس تعریف دیگر ؛ تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیم گیری هایی که از دیدگاه خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد ، را سیاست خارجی گویند .( علی اصغر کاظمی ، روابط بین الملل در تئوری و در عمل ،تهران : قومس ، 1372، ص 42 )در تعریف دیگر سیاست خارجی به آن دسته از فعالیتهای دولتی که به روابط کشوری خود فرمان یا دولتهای جداگانه و خود فرمان دیگر مربوط می شود .

بناً در چنين وضعيتي، آرام کردن همسايگان و قناعت دادن آن ها از بي خطر بودن قواي خارجي و غير جانبدارانه بودن افغانستان به سختي توجه پذير مي باشد؛ زيرا رويکردهاي قهر آميز امريکا براي سرنگوني رژيم هاي ضد امريکايي در شرق ميانه که برخاسته از طرز تفکر نو محافظه کاران حاکم بر سرنوشت سياسي امريکا و قرائت يک جانبه آنها از موقعيت يکه تازانه اين کشور ميباشد، آسيايي ها را شوک سياسي داده که گزينه يي جز ايجاد محورهاي منطقوي را ولو به شکل تاکتيکي و کوتاه مدت نگذاشته است.

تحقیقات قبلی نیویورک تایمز در مورد اهمیت متادیتا نشان داد که مقدار دادهای که از طریق متادیتای موجود در تلفنهای هوشمند در اختیار کارگزاران قرار داده شده است، برای شناسایی اعمال یک شخص کافی بوده است. هنگامیکه ایالاتمتحده پس از جنگ جهانی دوم به یک قدرت بزرگ بینالمللی مبدل شد، هدف اصلی راهبردی کلان آن، جلوگیری از شکلگیری فضای اوراسیای گرهخورده با منافع و تعاملات مثبت در سطح سیاسی و بازداری از تسلط آن بر آنچه جهان قدیم مینامند، بود.