همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation) – بورس تایم

در این کتاب، مسأله جعاله به صورت ابزاری در بانکداری اسلامی با تحلیل فقهی ـ حقوقی از حیث نظری و کاربردی بیان شده است؛ سپس دستورالعمل اجرایی بانکها درباره جعاله، تبیین فقهی ـ حقوقی، و به برخی شبهات مربوط به آن پاسخ داده شده است. در این کتاب، تاریخچه پول، انواع پول، مال و مالیت، ماهیت و ویژگیهای پول از دو دیدگاه خرد و کلان، پول فعلی و تفاوت آن با سایر اموال مطرح شده است. مروری گذرا بر مجموعه آثار اقتصاد کلان و پول و بانکداری که بررسی شده است، نشان میدهد که بخش بزرگی از این آثار، چه ترجمه و چه تألیف که به طور عمده به صورت متن درسی یا کمکدرسی در دانشگاهها معرفی میشود، برای آموزش بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست؛ بلکه دانشجویان را با سازوکار پول و بانکداری مبتنی بر نرخ بهره آشنا میسازد و زمینه ذهنی آنان را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد ربوی آماده میکند. 29. جعاله (آگهی پاداش، پیمانکاری، کنترات و روزمزد) در اقتصاد اسلامی و حقوق ایران، به انضمام نقد و بررسی و اشکالات به تسهیلات (وام) جعاله بانکها، تألیف مصطفی رئیسی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، پاییز 1373، شمارگان 3000 نسخه، 248 صفحه.

24. قرضالحسنه و آثار اقتصادی آن، تألیف علیاصغر هادوینیا، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، بهار 1378، شمارگان 3000 نسخه، 251 صفحه. قسمت عمده این کتاب به بررسی ماهیت قرضالحسنه و آثار اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته است. 31. موضوع شناسی ربا و جایگاه آن در اقتصاد معاصر، تألیف محمد امیر نوری کرمانی، بوستان کتاب قم، چاپ اول، 1381، شمارگان 2000 نسخه، 296 صفحه. 20. پول، بانک، صرافی، تألیف محمدحسین ابراهیمی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تابستان 1376، شمارگان 2000 نسخه، 176 صفحه. این کتاب که در هفت فصل تألیف شده در 4 فصل اوّل، ماهیت پول و احکام فقهی پول بیان شده و در 3 فصل بقیه ضمن مروری بر تاریخ بانکداری متعارف و صندوقهای قرضالحسنه، با مستحدث دانستن بانک، بررسی بیشتر درباره احکام آن را ضرور دانسته است. 23. ربا و تورم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول)، تألیف احمدعلی یوسفی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، فروردین 1381، شمارگان3000 نسخه، 335 صفحه. أ: اگر تورم شدید باشد (عرف عام در دیون و روابط مالی در برابر کاهش ارزش پول از خود واکنش معناداری نشان دهد)، جبران کاهش ارزش پول واجب، و از مصادیق ربا نخواهد بود.

ب: اگر تورم خفیف باشد، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و از مصادیق ربا بهشمار میرود. پول پرداخته و سرانجام در بخش آخر با توجه به حرمت ربا به دنبال راهکار شرعی در بانکداری بدون ربا است. به همین دلیل بهترین راهی که به ذهن فرد می رسد گرفتن وام است تا فرد بتواند کاری که می خواهد را بدون دغدغه انجام دهد . روابط عمومی بانک مرکزی شرایط دریافت وام۱۰۰ میلیون تومانی بازنشستگان را اعلام کرده و گفته طبق بخشنامه بانک مرکزی، بازنشستگان و کارمندان دستگاههای اجرایی میتوانند وام بدون ضامن بگیرند. البته این نوع از وام دارای سقف مشخصی است که هرساله توسط بانکها اعلام میشود. همینجا باید بدانید که مبلغ و شرایط متغیر وام فوری در سال 1400 هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. همچنین در این کتاب به تبیین اصطلاح بانکداری اسلامی، تاریخچه بانکداری، بانکداری در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی و پیشینه بانکداری اسلامی در داخل و خارج از ایران به طور مختصر پرداخته و در پایان کتاب استفتائاتی درباره جعاله همراه با جواب نوشته شده است. ـ الگوی مطلوب بانکداری اسلامی. 22. عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسؤول اجرای طرح تحقیقی: حمید بهمنپور، تهران، چاپ اول: زمستان 1373، 162 صفحه.

وی عدمشفافیت در برنامههای اقتصادی دولت را مهمترین مشکل بازار سرمایه عنوان کرد. با توجه به تغییراتی که در روند اقتصادی کشور اکنون به وجود آمده است مهندس حسابداری از جمله شغل هایی است که طرفداران متعددی دارد و افرادی که حساب داری نده اند میتوانند امیدوار باشند که بیکار نخواهند بود و بدون شک در یکی از سازمان ها، ارگان ها و شرکتهای خصوصی یا دولتی میتوانند مشغول به کار شوند. یکی از احکام بهکارگیری پول در وضعیت تورّمی، مسأله جبران کاهش ارزش پول است که در این کتاب بهطور گسترده بررسی فقهی، و سرانجام نتیجه گرفته شده است که این مسأله در دو فرض متفاوت، دو گونه حکم دارد. بخش دوم و سوم کتاب، ضمن بیان پیشینه و مفهوم ربا، حکم آن را در قرآن و سنت بیان کرده، به فلسفه تشریع حرمت آن میپردازد. این کتاب همان طور که از بیان بخشهای آن پیدا است، مباحث بسیاری را که هر یک تحقیق جداگانهای را میطلبد در خود جمع کرده، و جهت آشنایی کلی خواننده با مباحث ربا و پول و بانکداری بدون ربا مفید است؛ گر چه در برخی موارد به تفصیل به موضوع پرداخته شده است. یکی از کتابهایی است که به بحث ربا به طور گسترده و استدلالی پرداخته است.