نامه ۳۷ صفحهای سیدمحمد خاتمی به رهبر انقلاب

فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مذاکرات برجام در حال حاضر به نوعی به محاق رفته است، اظهار داشت: طی ۱۸ سال گذشته همواره مذاکرات ادامه داشته، بدون اینکه یک نتیجه غایی و نهایی به دست آید، این درحالی است که در سال ۲۰۱۵ نیز با وجود اینکه برجام به امضا رسید، اما با تغییر رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، از برجام خارج شد و باز به نقطه اول بازگشتیم. روحانی گفت: ما وضع کشاورزی و کشاورزان امسال که پول گندم را 17 برابر سال 91 دریافت کردند به آینده حواله می دهیم البته نمی خواهیم بگوییم که وضع کشاورزان بدون نقص و اشکال است، باید اشکالات رفع شود. البته رسانههای قطری کم و بیش سعی کردند از امارات انتقاد کنند، اما در سطح رسمی موضع قطر بسیار ملایم بود. ظاهرا، مقامات قطر از توافقات امارات و اسرائیل نگران شده و احساس میکنند که این توافقات ممکن است به کاهش حمایت آمریکا از آنها منجر شود.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریمها، گفتگوهای مفصلی را داشتیم، تصریح کرد: نماینده چین در وین در کنار نماینده روسیه، نقش مثبتی را در حمایت از حقوق هستهای جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از لغو تحریمها دنبال میکنند. سالوین در ادامه میگوید: “مجموعهای از مولفهها در این رابطه نقشی کلیدی بازی میکنند که از جمله آنها میتوان به این مساله اشاره کرد که اساسا تا چه اندازه متحدان نزدیکِ ایران نظیر چین حاضرند تا ایران را قانع کنند که این کشور با نگاه به مزایای احیای توافق برجام، بار دیگر به این توافق بازگردد و یا اساسا تا چه میزان جو بایدن و دولت وی قادرند که ایران را مطمئن سازند که پس از احیای برجام، آمریکا همچنان به آن متعهد باقی خواهد ماند (فقط در همان دوره ریاست جمهوری خودِ جو بایدن) “. اصولاً در سیاست بینالملل، عنصری بهنام “اعتماد” وجود ندارد که ما بتوانیم آن را با عهد قرارداد بدست آوریم. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما همزمان با گفتگوها در چین، مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز را روز شروع اجرای توافق جامع همکاریهای راهبردی دو کشور اعلام کنیم. به گفته مقامهای شرکت دولتی ضرب سکه بریتانیا، در تاریخ این کشور رسم بر این بوده که اگر تاریخ واقعی تولد پادشاهان یا ملکهها در تابستان نباشد، یک روز را در این فصل بهعنوان روز رسمی تولد آنها جشن میگیرند.

وی با بیان اینکه مابقی این مبلغ طبق توافقات و برنامه زمان بندی به طور کامل پرداخت می شود، افزود: امیدواریم باقی واریزیها نیز همانند واریزی انجام شده در روز گذشته به صورت منظم طبق زمان بندیهای صورت گرفته انجام شود. آقای سید مصطفی آقا میرسلیم در ادامه سومین مناظره تلویزیونی با محوریت اقتصادی افزود: وضع فعلی از دولت قبل و شاید دولت های قبلی به ارث رسیده است. رئیس جمهور افزود: اگر بخواهیم این اقلام اساسی زندگی مردم را داخل نوسانات ارزی قرار دهیم نگرانی برای مردم ایجاد میکند و اقشار دهکهای پایین در فشار شدید قرار میگیرند؛ البته برای آنها باید فکرهای دیگری کنیم. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد. برجام اروپایی البته مسئلهای است اما قرائن فراوان از جمله انصراف و تردید شرکتهای بزرگ اروپایی و نیز سخنان مسئولان سه کشور اروپایی نشان میدهد اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمیتوان به جلو برد. در همان سال، بایدن کفایت خود را به عنوان معاون رئیس جمهور به تصویر کشید و در رسیدن به توافق دو حزبی در خصوص افزایش مالیات و پیشگیری از بحران مالی بسیار موفق عمل کرد.

انتظار ایران از آژانس این است که این نهاد که ماهیتی فنی دارد در چارچوب وظایف تکنیکال خود فعالیت کند، طبیعتا مدیرکل چنین نهادی، نیز در یک چارچوب فنی به وظایف خود عمل کند. اروپاییها هم با همراهی خود چراغ سبزی را برای اقدامات آمریکایی داشتند لذا به همین دلیل با تبدیل یک موضع حقوقی و فنی به سیاسی به دنبال تغییر زمینبازی و تبدیل خود از یک بدهکار بهطرف طلبکار ماجرا هستند. مذاکرات او با جمهوریخواهان کنگره به دولت اوباما کمک کرد قوانینی نظیر لایحه تخفیف مالیاتی، اجازه مجدد بیمه بیکاری و ایجاد کار ۲۰۱۰ را تصویب کند که یک بنبست مالیاتی را حل کرد، لایحه کنترل بودجه ۲۰۱۱ که بحران سقف بدهی آمریکا را حل کرد و لایحه تخفیف مالیاتی مالیات دهنده آمریکایی ۲۰۱۲ که به پرتگاه مالی پیش رو پرداخت. مقامهای آمریکایی در ماههای گذشته تصریح کردهاند که چنانچه پیشرفتهای هستهای ایران ادامه پیدا کند برجام، در بردارنده همان منافع «منع اشاعهای» که در سال ۲۰۱۵ این توافق برای طرف غربی ایجاد میکرد نخواهد بود. گروسی قبل از عزیمت به تهران، به بحث بازرسیها از برنامه هستهای ایران اشاره کرد و به همین دلیل انتظار میرود بحث سرویس یا گنجاندن دوربینهای مجتمع کرج در توافق اخیر ایران و آژانس یکی از محورهای مهم این سفر باشد.