دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

فصل اول را با مطرح کردن پرسشهای اساسی دربارهی امنیت ملی که دولت اوباما باید به آنها پاسخ بدهد، درست همانگونهکه دولت بوش پس از حملات یازده سپتامبر به این پرسشها پاسخ داد، پایان میدهیم.

ما عملیاتها علیه نظامیان ارتش سوریه و روسیه در استان درعا را ادامه میدهیم. در حالی که بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی زنان همانند مردان موظف به گذراندن دوره خدمت اجباری هستند، سوء استفاده از آنها در ارتش اسرائیل از ابتدا همواره به اشکال مختلف وجود داشته و در دورههای گوناگون اخبار متعددی درباره رسوایی اخلاقی و تجاوز به زنان در این ارتش منتشر میشود.

همچنین مواردی نظیر کاهش قابل توجه میزان کمکهای مالی دولت آمریکا به سه کشور منطقه، کاهش سطح حمایت آمریکا از دولت گرجستان، سردی نسبی روابط باکو- واشنگتن به دلیل تاکید و فشار شدید دولت آمریکا بر عادیسازی مناسبات ترکیه و ارمنستان و ناخرسندی ارمنستان از دولت آمریکا به ویژه شخص باراک اوباما در عدم پایندی به وعده انتخاباتی مبنی بر شناسایی رسمی قتلعام ارامنه در سال 1915 را باید از مهمترین پیامدهای رویکرد اتخاذ این رویکرد دانست.

رام امائول (مسئول دفتر پیشین باراک اوباما) در این مورد میگوید: اگر یک طیف در نظر بگیریم که یک سمت آرمانگرایی و طرف دیگر واقعگرایی باشد، اوباما مانند جورج بوش پدر بیشتر به واقعگرایی نزدیک است(Colby, 2014: 1). دیوید رمنیک (سردبیر مجله نیویورکر) در پاسخ به اینکه چرا اوباما واقعگرایانی همچون جورج بوش پدر و برنت اسکوکرافت را مورد تمجید قرار میدهد؛ اما لیبرالهای مانند سامانتا پاور در دولت او مشغول بهکار هستند، میگوید: « تصور میکنم که اوباما اساساَ واقعگرا است، اما حس خوبی نسبت به آن ندارد» (Remnick, 2014: 57). توماس دانیلون (مشاور امنیت ملی پیشین دولت اوباما) هم ضمن واقعگرا خواندن او، اعتقاد دارد که اوباما تمایل چندانی به گسترش دموکراسی ندارد.

درحقیقت، گسترهای از زیانها و دستاوردهای ممکنی وجود دارند که با هر کدام از معضلات امنیتی فراروی ایالات متحده پیوند خوردهاند، شاخصهای سنجش کمتری برای ارزیابی پیامدهای احتمالی دردسترس وجود دارند، زمانی که تصمیمی دربارهی یک موضوع اخذ میشود تاثیرات تسریبخشی بر موضوعات دیگر دارند و شاخصهای احتمالی مفید کمتری وجود دارند که بتوانند برای هر پیامدی نسبت داده شوند، به استثنای شاخصهایی که در منتهیالیه طیف قرار دارند.

رئیس جمهور اسبق آمریکا گفت: ۹۰ درصد افرادی که آنجا در دولت من بودند، دارند سیاستهایی که ما درباره شان حرف زدیم را ادامه داده و تقویت میکنند، چه در ارتباط با قانون مراقبت قابل استطاعت باشد یا درباره دستور کار تغییرات آب و هوایی و توافق آب و هوایی پاریس.

رئیس جمهور اسبق آمریکا ادامه داد: این حقیقت که ترامپ اساسا تداوم سیاستهای ما را مختل میکند اما همچنان از ثبات و رشد اقتصادی ایجاد شده از سوی ما بهره می برد به این معنی است که مردم اطمینان ندارند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه آکسیوس، باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در این مصاحبه به پادکست “ازرا کلین شو” متعلق به نیویورک تایمز گفت، در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ “دشوار است که تنها تاکید کنیم وامهای نجات بانکی چطور همه از جمله من را خشمگین ساختند”؛ چیزی که به گفته او محرک یک “بازیابی اقتصادی طولانی مدت آهسته” شد.

وی می گوید اروپایی ها می توانند به عنوان مثال در قالب یک مأموریت بشردوستانه در لیبی یا با کمک بیشتر به ثبات در قفقاز جنوبی در این مناطق از قبل فعال تر شوند و این مسئله به اندازه افزایش هزینه های دفاعی مهم خواهد بود. تردیدی نیست دولت جدید اوباما دیر یا زود با این معضل روبرو خواهد شد.

اینکه چگونه رهبران مسائل امنیت ملی را که با آنها روبرو هستند چارچوببندی و درک میکنند، شرایطی که آنها را به تصمیمگیری سوق میدهد، چه چیزهایی میدانند وچه چیزهایی نمیدانند و دربارهی نیتهای دشمنانشان چه چیزی میتوانند بدانند یا استنتاج کنند، همگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. وقتی چین با جبهه متحد دموکراتیک روبرو شود، طرف غربی به گشایش در بازار، رقابت عادلانه و پایان دادن به سرقت مالکیت معنوی دست می یابد.

من همیشه مثال میزنم و میگویم اینجا یک چهارراه که نه، چندین راه است، که رئیس جمهور هم مثل پلیس راهنمائی است – که در واقع در مقام ریاست هیئت وزیران، راهنمائی میکند – این را متوقف میکند، آن را راه میاندازد؛ یعنی هدایت میکند که اینها همافزائی کنند، با یکدیگر اصطکاک نداشته باشند.

ماهی یک میلیون نفر به خانههای فساد در این شهرک صهیونیستی نشین میروند. با مشاهده ناتوانی دولت در تامین واکسن و درنتیجه آن بالارفتن آمار فوتیها به بیش از 700 نفر گزاره ناکارآمدی روحانی در ذهن مردم تشدید شده است. اگرچه تحرکات مخالفان برای تخریب و تضعیف دولت و ایجاد فضای ناامیدی و یأس در بین مردم از توان و کارآمدی دولت، مطلب جدیدی نیست و از اولین روزهای فعالیت دولت جدید آغاز شده است اما این سوژه جدید با همه قبلیها مانند برجام، رکود اقتصادی، لغو کنسرتها و اجتماعات و انتقاد از ادبیات رئیسجمهوری در قبال مخالفان فرق دارد.

تلاش برای دست یابی به قدرت بیشتر از ویژگی مشترک جوامع داخلی و بین المللی به شمار می رود. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که مبنای رفتار در سیاست خارجی دولت باراک اوباما کدام عوامل، مؤلفهها، و معیارها بوده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، منطقه قفقاز جنوبی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما از اولویت راهبردی واشنگتن خارج شده است.

یکی از مهمترین تفاوتها را میتوان در تغییر سیاست راهبردی در مورد کوبا پس از هفتاد سال درگیری و دشمنی دانست که سرانجام سبب اتخاذ دیدگاه مسالمتجویانه در برابر این کشور شد. در جهان پس از یازده سپتامبر و بهترین ابزارهای مدیریت آنها را بررسی کنیم که در فصل پنجم به این مباحث خواهیم پرداخت. موضوع مهم زور و زمان توسل به آن در کانون اصلی مبحث دکترین بوش و جهان راهبردی پس از یازده سپتامبر قرار دارد.

از آن پس رفتارهای احمدینژاد یکی پس از دیگری، چهره اصلی او را نمایان کرد تا بخشی از حامیان اصلیاش نه تنها دست از حمایت همهجانبه از او بکشند بلکه تصمیم به تشکیل جبههای به نام «پایداری» بگیرند؛ جبههای که در سال ۹۰ تشکیل شد و ترکیبی از دولتمردان نهم و دهم و برخی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی بود.

رهبر انقلاب اسلامی در بیانیهی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربهی ۴۰ سالهی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحلهی خودسازی و جامعهپردازی و تمدّنسازی شده است». فصل پنجم، پنج مؤلفهی اصلی دکترین بوش، منطق راهبردی اشتباه درک شدهاش و پیوند ارزیابی نشدهاش با جهاننگرش واقعگرایانه را تحلیل میکند.

فصل دوم، بنیانهای فکری و جهاننگرش دکترین بوش را تشریح میکند و توضیح میدهد چگونه و چرا این دکترین تدوین شد. اگر دکترین بوش واقعاً مرده است و اوباما از توسل به آن امتناع میکند، باید به این پرسش پاسخ بدهیم که پس چه چیزی باید جای آن را بگیرد؟

مفروضاتی که بر نگرشهای مهم مفهومی ما دربارهی سیاست امنیت ملی مبتنی هستند، باید در فضای پس از یازده سپتامبر بازاندیشی شوند. سپس ماهیت ریسک را در جهان پس از یازده سپتامبر و اینکه چگونه ارزیابیها از این ریسک بر توسعهی انواع دکترین یا سیاست جدید تاثیر میگذارد را بررسی میکند.

باتوجهبه اینکه حملهی دهشتناک یک احتمال واقعی است ومشروعیت مؤلفهی مهم رهبری بینالمللی آمریکا به شمار میآید، ارائهی فهمی روشنتر از شرایطی که درآن ممکن است زور ضرورت یابد، مهم است. یک هواپیمای نظامی سی ۱۳۰ آمریکا تجهیزات نظامی را در فرودگاه رژسوف یسیونکا در جنوب لهستان تخلیه کرد.