ترامپ: بایدن میلیاردها دلار به تهران ارسال کرد – کیوسک فارسی

در مورد این نوع دولت- ملتسازی باید گفت که یکی آن را در وضعیت های استثنایی میتوان مشاهده نمود و دوم عمدتا چنین روندی کارآمد جلوه نمینماید و چند مورد بویژه افغانستان و عراق نشان دادند که شدیدا چنین روندی هزینه بر و خشونت بار هستند و حتی حداقل در کوتاه مدت میتوانند تاثیر بی ثبات کننده در محیط منطقه ای داشته باشند (و احتمالا با خروج یا قطع حمایت خارجی ممکن است سریعا ساختاره ونهادهای دولتی نوپا نیز بر اثر نزاع های داخلی ناشی از عدم ملتسازی، ازهم بپاشند) و سوم اینکه در سطح بینالمللی چندان نظر مثبتی به چنین مدلی وجود ندارد و بویژه نقش آمریکا نسبت به سازمان ملل متحد نا مشروع تر جلوه مینماید (Abramowitz, 2004). نهایتا در مورد این مدل میتوان گفت که در کنار دولتسازی، ملتسازی نیز که کلا روندی است درونی باید از پیشرفت تدریجی و ملموسی برخوردار باشد و حداقل از روند دولتسازی بسیار عقب نیفتد، و همچنین حمایت و کمک خارجی تا پیشرفت محسوس در روند دولتسازی و تثبیت آن و پیشرفت مطلوب یکپارچگی و همبستگی ملی و دستیابی به هویت ملی، نبایستی قطع گردد زیرا در چنین صورتی آثار ویران کننده ای برجای خواهد گذاشت (Pei and Kasper, 2003, 5). از جمله نمونه های موفق ملتسازی مورد حمایت ملل متحد میتوان به این موارد اشاره کرد: کوزوو (1999 تاکنون)، تیمور شرقی (2001-1999)، سیرالئون (1998- تاکنون).

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه این کشور آمادگی دارد تا سفارتخانه خود را در عربستان بازگشایی کند، اظهار کرد: «اکنون تمرکز بر آغاز فعالیت نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در جده است و دیپلماتهای ما ویزا گرفتند که این مساله امکان سنجی انجام شود. طبق این مدل در آغاز یک دولت قوی با نهادهای رو به توسعه به تدریج یک جمعیت نامتناجنس را با ابزارهای مختلف از جمله نیروی ناسیونالیسم و رشد حقوق مدنی و شهروندی یکپارچه و همبسته کرده و به حالت ملت در آورده است. دولت ها معمولا با روسا و رهبران قبایل ارتباط نزدیکتری برقرار می کردند و روسای اقوام و قبایل نیز از رهبران حمایت می کرده اند که منافع آنها را در نظر می گرفته اند. پس از مدتی احزاب جهادی بر ارتش سرخ پیروز شده و نیروهای شوروی خاک افغانستان را ترک کردند و برای نخستین بار به صورت رسمی و آشکار حاکمیت سیاسی افغانستان در دست قوم تاجیک با ریاست جمهوری برهان الدین ربانی قرار گرفت. در برابر مدل قبلی، مدل دوم را به طور بارز از تجربه کشور آمریکا استنباط کرده اند.

روی کار آمدن دولتها نیز به سه روش عملی می شده است: از طریق شایستگی و نیروهای فردی مانند احمد خان، از طریق کودتا و اختناق، از طریق مجلس لویه جرگه. تمام اقداماتی که در افغانستان انجام می گردید از حمایت قوم برخوردار بود. در تاریخ معاصر نیز این کشور توسط آمریکا اشغال گردید. مداخله مستقیم نظامی شوروی، این جنگ داخلی را به زودی به جهاد جهانی به مقابل کمونیست های افغان و شوروی سابق تغییر داده و افغانستان به عرصه جدید جنگ نیابتی کوچک در جنگ سرد مبدل گردید که باعث ظهور طالبان و تروریست های القاعده و مداخله نظامی آمریکا- ایساف به تعقیب حمله بر ضد آمریکا در 11 سپتامبر 2001 گردید. بهادریجهرمی سه عامل «استقبال گرم»، «انجام برنامههای سفر» و «تحقق برنامهها» را از جمله مؤلفههای منصفانه برای ارزیابی یک سفر دارای اهمیت دانست و تأکید کرد که هر سه مورد با موفقیت انجام شد. نقشی که آمریکا برای خود در زمینه حفظ امنیت جهانی قائل است، باعث گردیده است که این کشور با مطرح ساختن ضرورت امنیتسازی در دولتهای ناکام و نیز گسترش دموکراسی در جهان، به مداخله در برخی کشورها بپردازد.

ترامپ بر این نکته تاکید داشت که موادضدعفونی کننده میتواند ویروس کرونا را در یک دقیقه از بین ببرد و میتوان با تزریق این مواد به بدن، به همین نتیجه رسید! این تغییر و تحول بزرگ که با افزایش نقش فناوری در حوزههای مختلف همراه بود، امکان بهرهبرداری از ابداعات، فناوریها و داراییهای فکری، بهویژه از سوی کشورهای کمتر توسعهیافته را فراهم میساخت. به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه هفتم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنشها به خبر وقف دماوند و درخواست ابطال سند جنگلهای هیرکانی از یک سو و معارفه پر حاشیه بذرپاش در دیوان محاسبات کشور، سخنان روحانی درباره ۲۳ بار درخواست آمریکا برای مذاکره و تاکید رئیسی بر عدم تحمل اخلالگران بازار با تیترهای مختلف در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است. زهرا خاتمی راد با انتشار تصاویری در صفحه ی اینستاگرام خود از ۴۰ ساله شدنش خبر داد. دکتر روحانی با بیان اینکه من به مجلس رفته و پاسخ میدهم و هیچ مشکلی ندارم، گفت: برای من فرصت خوبی بوجود میآورد چون گفتن خیلی از حرفها در مصاحبه برای من سخت است اما وقتی یک نمایندهای از مجلس شورای اسلامی سوال کرده، دیگر آن وقت یک شرایطی است که خیلی صریحتر میتوانم حرف بزنم و خیلی چیزها را آنجا میشود واضحتر به مردم گفت.