اهداف سیاست خارجی کشورها – روزنامه افغانستان

از دیدگاه وی یک چنین سیاستی سرانجام، منجر به محبوبیت دولتها نزد افکار عمومی کشور مقصد میشود و نیز کسب حیثیت و اعتبار و وجهة بینالمللی برای دولتها را در بر دارد.

کشورهای که دارای آمار بلند نقض حقوق بشر باشند امروز بهترین سوژه برای رسانههای دیپلوماتیک اند و به شدت در سطح ملی و فراملی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و زمینه برای عمل کرد دیپلوماتیک قدرتمند از سوی کشورهای مبدا مهیا میشود.

وقتی قرار است موضع گیری انجام شود، بر دو رکن است، اولا شرایط موضوعی که با آن مواجه هستیم و حجم مشکلات باید در نظر گرفته شود، لذا اکنون شرایط امت ما و فلسطینیان این است که به سرنوشت سرخپوستها تهدید میشویم، یعنی همپیمانی صهیونیستها و آمریکاییها به فلسطینیان بهعنوان سرخ پوست نگاه میکنند، همان کاری که با سرخ پوستها کردند، میخواهند با ما هم انجام دهد.

ولی معتقدیم این مکتب که امام خمینی(ره) و بعد از ایشان آیتالله خامنهای(حفظهالله) پرچمدار آن هستند، بدون شک به اذن خدا پیروز خواهد شد و جهاد و شهادت، تنها مکتبی است که میتواند عزت و کرامت را به امت اسلام بازگرداند و همپیمانی آمریکا ـ صهیونیستی را که از 200 سال پیش به امید ایجاد دولت استعمارگر بر فلسطین تشکیل شده و قصد دارد دامنه تجاوزات خود را تا اردن، سوریه، عراق، لبنان، نیمی از سینای مصر و حتی مدینه منوره در عربستان توسعه دهد، در هم بکوبد.

همانطور که در دیدار با آقای اریکه مورا تاکید کرم، ما مذاکره را با نگاه مثبت و فرصت به دیپلماسی باور داریم، اما معتقدیم مذاکره برای مذاکره نفعی برای ملت ایران و هیچ یک از طرفها نخواهد داشت. تنها با بعد از خروج امریکا از برجام و با تاکید سایر مقامات در جمهوری اسلامی بود که توجه اندکی به چین و روسیه شد.

اگر وزیران برخی از عهدنامهها یا مقاولهنامهها را امضا می کنند- از جمله وزیر امور خارجه – به این اعتبار است که به نمایندگی از رییس جمهور دارای این اختیار هستند. شاید لزوماً منافع ملی مساوی با قدرت ملی آنهم صرف قدرت مادی نباشد، بلکه کشورهای مختلف ارزش های متفاوتی را در سیاست خارجی تعیین و تعقیب می کنند.

در کنار ایالات متحدة آمریکا، بسیاری از کشورهای دیگر نیز تأکید بر نقش دیپلماسی فرهنگی را قسمتی از راهکار کلان خود در طراحی سیاست خارجی خود میدانند. بر اساس این گزارش، سلام زواوی دختر صلاح زواوی است که به تازگی از سمت خود خداحافظی کرد.

از این رو شگفت اور نیست که منزلت ملی کشورهای بالاتر است که از قدرت بیشتری بهره مند باشند. آقای شهیر شهید ثالث در ادامه میگوید: «اما حکومت ایران از این نظر “غیرعادی” است.

با این وصف، اجرای سیاستهای انقلابی با تکیه بر مؤلفههای قدرت و اقتدار ملی در عرصه دیپلماسی، باعث افزایش تأثیرگذاری ایران در معادلات بینالمللی و منطقهای، ارتقای جایگاه کشور در جهان و تأمین منافع ملی خواهد شد. ما باید مسائل مقدس خودمان را دور از اختلافات برادران در جهان عربی و اسلامی نگه داریم. البته، تاکتیکهای دیپلماسی در دولتهای مختلف نیز باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی باشد.

این گفتمان، بعضی از رفتارها و منافع را برای سیاست خارجی ایران ممکن و مشروع ساخته و برخی دیگر را ناممکن و نامشروع میسازد. دولت ضعیف ایران در عصر قاجار و پهلوی عرصه رقابت قدرت های بزرگ برای نفوذ در ارکان حکومتی بوده است. وی درباره ارتباط معامله قرن و طرحهای بزرگ اقتصادی عربستان گفت: «آنان در پی لحظه تاریخی مناسب هستند تا آرمان فلسطین را از بین ببرند و قصد دارند این کار را از طریق یک کنفرانس منطقه ای انجام دهند نه در یک کنفرانس بین المللی؛ زیرا در ادبیات قدیم صهیونیستها، از بین بردن آرمان فلسطین مبنی بر یک موضع عربی است که اساس آن عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی است.

آنطور که گراهان آلیسون متفکر علوم سیاسی و استاد دانشگاه هاروارد درباره رویکردهای نهادی میگوید تصمیمهای اتخاذ شده کمتر به عنوان انتخاب رهبران که بیشتر در قالب بروندادهای مستقل چند سازمان بزرگ ارزیابی میشود.

همهی تصمیماتی که نهایتاً منجر به ابلاغ رهبر معظم انقلاب میشوند از یک روند و سازوکار طولانی تصمیمسازی و تصمیمگیری عبور میکنند؛ در این فرایند همهی نظرات موافق و مخالف شنیده میشود؛ همهی کسانی که در عرصهی سیاسی کشور صاحب نقشی هستند، چه از طریق مجلس و چه از طریق دولت یا از طریق نیروهای مسلح یا بخشهای مختلف دیگر، نظر خودشان را در مورد آن تصمیم بیان میکنند؛ نهایتاً همهی این نظرات در شورای عالی امنیت ملی تجمیع شده و به اوج پختگی و تکامل خودش میرسد و سپس خدمت رهبر انقلاب فرستاده میشود که ایشان ملاحظه کرده و در صورت صلاحدید ابلاغ میکنند.

آن خانم گفت هزینه آزادش چقدر میشود؟ USIA یا آژانس اطلاعات ایالات متحده بزرگترین بنگاه رسمی و مستقلی بود که متولی کار فرهنگی در عرصة سیاست خارجی آمریکا محسوب میشد؛ با این همه، در سال 1999م. دولت آمریکا این آژانس را منحل و آن را در سایر زیربخشهای وزارت خارجه ادغام کرد و مهمترین دلیل این اقدام را پایان جنگ سرد و به سر آمدن تاریخ مصرف آن عنوان کرد.

2. عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه و آمرانه در کنار جذابیت بیشتر و «نامحسوس بودن اعمال آن» و در نتیجه، هدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان خود از دیگر مزایای آن است. درحالیکه در جهانبینی الهی، ابعاد مادی و معنوی حیات انسانی و روابط اجتماعی انسانها و نیازهای آنها در سطوح مختلف مورد توجه قرار میگیرد.

ویژگی های فوق کارایی نظریهی روابط بینالملل اسلامی را در مقایسه با نظریات غربی نمایان میسازد. عدهای از نظریهپردازان روابط بینالملل برایننظرند که در دو دهه اخیر یک ساختار مشخص بر نظام بینالملل حاکم نشده است و نظام بینالملل دوره گذار خود را طی میکند. الزواوی در ادامه با بیان اینکه هر کشوری میتواند بر اساس استقلال و حاکمیت خود عمل کند اما حرام شرعی است که به جای مردم فلسطین و برخلاف منافع آنها تصمیماتی گرفته شود، اظهار کرد: بیت المقدس اولین قبله مسلمانان و دومین مسجد بعد از مسجد النبی و سومین حرم شریف است.

چرا که عرصه سیاست خارجی تنها صحنه دستورپذیری محض از رئيس دولت نیست و نهادهای بیرونی و همچنین کانونهای داخلی قدرت که بسیاری از آنها در حلقه نهادهای حاکمیتی جایی ندارند میتواند با پیگیری روشهای مرسوم خواستههای خود را به نظام سیاسی تحمیل کنند. بنابراین ما نیازمند اعمال سیاست خارجی فعال هستیم که از تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در راستای الهام بخشی عمل کرده و بتواند تحولات منطقه را به گونه ای شکل دهد که در راستای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

فاضلینیا، نفیسه، 1386، ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی، قم: شیعهشناسی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس مفاد قانون اساسی و گفتمان امام خمینی رحمةاللهعلیه و رهبر انقلاب اسلامی، دارای راهبردها و مختصات انقلابی است. فعّال بودن ساختار غیر رسمی،همیشه تأثیر مثبت بر روند اتّخاذ تصمیمات در سیاست خارجی کشورها ندارد.

بناً نبايد افغانستان از اين حضور و سلطة مؤقتي امريکا در منطقه استفاده سؤ برد و به تهديد منافع و محدود کردن نقش مثبت و عملي و بدرد بخور آنها براي بيرون رفت از بحران جاري داخلي اش، بپردازد. افغانستان كه اكنون با نظام طبقاتي گسترده روبرو است و ثروت ميان گروهي محدود توزيع شده و قشر عظيم كشور، فقير و تنگ دست هستند، سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي، نه در محور منافع مردم و زدودن فقر و بيكاري كه در محور سرمایه دار شدن تعداد محدودي از زورمداران و زرمداران، به پيش برده مي شود.

زیرا، تاکید به نقش پاکستان در مصالحه با طالبان، ممکن است به حل موضوع افغانستان از منظر پاکستان منجر شود؛ چیزی که برای هند، به شدت نگرانکننده است. این دیپلمات فلسطینی در ادامه با تاکید بر این که عادی سازی به نفع فلسطین نیست، گفت: ما یک مشکل اساسی در جهان عرب و اسلام داریم.